Täthetstester

Kvalificering av förpackning

image

Täthetstester utförs dels vid kvalificering av nya förpackningar eller en ny förpackningsdel, dels vid maskinförändringar som kan påverka tätheten. Produktkvalitet kan definieras som produktens förmåga att utföra sin funktion trots den stress den utsatts för före och under dess avsedda användning.

Säkerställande av täthet av förpackningar handlar om att upprätthålla en effektiv barriär mot inträngning av mikroorganismer eller potentiellt reaktiva gaser som syre eller vattenånga. Genom att täthetstesta förpackningar säkerställer ni att Er slutprodukt inte kontamineras på grund av otäta förpackningar.

Vi utför två olika typer av täthetstester, Container Closure Integrity Test (CCIT), på förpackningar:
  • Mikrobiologiskt täthetstest
  • Blåbadstest

I båda fallen utförs täthetstestet under tryck för simulering av flygtransport.

Vid mikrobiologisk täthetstest fylls förpackningarna med näringslösning (buljong) och doppas ner i en suspension av mikroorganismer. De doppade förpackningarna inkuberas och avläses. Mikrobiologisk växt i förpackningen innebär att förpackningen är otät.

Vid blåbadstest detekteras otäthet i förpackning (innehållande material) med hjälp av metylenblått. Tätheten testas genom att förpackningar doppas i färgbad. Efter doppning avläsas materialets färg. Färgning av materialet i förpackningen innebär att förpackningen är otät.

Analyssvar, ledtid

Analystiden är beroende av provets karaktär men normalt är den totala tiden från provmottagning till utrapportering 5-10 arbetsdagar för ett blåbadstest och 25-25 arbetsdagar för ett mikrobiologiskt täthetstest. För mer information, se under allmänna vilkor

Beställningsformulär