• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Identifiering

Identifiering av mikroorganismer

Vid såväl provtagning av omgivningshygien som analys av råvaror och produkter är det önskvärt att identifiera funna mikroorganismer. Vi identifierar mikroorganismer till olika nivåer beroende på vilken typ av information som behövs. En gruppering ger information om trolig källa till den funna kontaminationen är människa, vatten eller yttre miljö. Vidare kan det ha stort värde att veta om det rör sig om till exempel sporbildande organismer som kan vara svårare att bli av med. Däremot kan det vid växt över gräns vara nödvändigt, och ett krav från bland annat myndigheter, att veta den exakta identiteten på mikroorganismen. Framför allt för att kunna göra en riskbedömning av avvikelsen men även för att underlätta spårningen av kontaminationskällan. Kunskap om vad som räknas som normalflora kan också vara värdefull vid utredning av kontaminationskälla vid eventuell växt över gräns.

Artbestämning av mikroorganismer

image

Fullständig identifiering av mikroorganismen till species sker med hjälp av VITEK MS.

VITEK MS bygger på den innovativa MALDI-TOF teknologin. Analysen kräver inga förberedande tester utan en bakterie-, jäst- eller mögelkoloni kan analyseras direkt i instrumentet. I instrumentet så beskjuts provet med laser så att proteinerna i provet joniseras och ett spektrum av proteinerna genereras. Spektrumet jämförs sedan med en databas för att få fram en identifiering av sitt prov. En analys i VITEK MS tar mellan 45 - 90 sekunder.

Fullständig identifiering till species utförs vanligen för växt i klass A och för växt över gräns för produkt, råvara, vatten eller miljö klass B och vid återkommande problem (avvikelseutredningar).

Genusbestämning av mögel

Identifiering av mögel sker med Vitek-MS samt genom makroskopisk och mikroskopisk undersökning

Grambestämning av bakterier och jäst

Genom gramfärgning kan organismen bestämmas som grampositiv eller gramnegativ stav eller kock, eller som jäst.

Gruppering av mikroorganismer

Gruppering innebär att mikroorganismen grambestäms och därefter utförs tilläggstester vars resultat leder till att mikroorganismen grupperas i följande grupper:

 • Grampositiv kock, ej S. aureus eller Streptococcus spp
 • Grampositiv kock, sannolikt S. aureus
 • Grampositiv kock, sannolikt Streptococcus spp
 • Gramnegativ kock
 • Grampositiv stav, ej sporbildare
 • Bacillus spp (sporbildande stavar)
 • Gramnegativ stav, fermenterande
 • Gramnegativ stav, ej fermenterande
 • Jäst

Mögel rapporteras alltid vid avläsning av originalplattan.Gruppering ger en bra bild av mikroorganismens ursprung och om den hör till den normala floran eller är en ej önskvärd mikroorganism. Gruppering används vanligen vid kartläggning av normalflora, vid växt under gränser på produkt och råvaror (Out of Trend – resultat) samt vid växt över gränser i renrum.

Analyssvar, ledtid

Om proven inkommer som bakteriekolonier på agarplatta som är högst 2 dagar gamla är normala svarstiden 6 dagar. Normalt är dock att vi behöver göra ett nytt renstryk vilket ger en total svarstid på 7 dagar för bakterier och 9 dagar för mögel. Prov som inkommer på fredagar efter kl 14:00 kommer att analyseras nästkommande vardag. För mer information, se under fliken för allmänna villkor.

Beställningsformulär