• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • PharmaControl
 • Historik
 • Organisation
 • Allmänna villkor
image

PharmaControl ingår i Eurofins BioPharma gruppen och erbjuder heltäckande lösningar inom mikrobiologisk analys av läkemedel, medical device och dermatologiska produkter samt erbjuder tjänster inom omgivningshygien. Våra analyser är utformade enligt gällande farmakopé (Ph. Eu, USP) och utförs på råvara, processprover och slutprodukt. Vi sätter kvalitet och service främst och erbjuder trygga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

För oss är dialogen med Er viktig för att Ni ska känna till hur vi tar hand om Era prover.

PharmaControls personal har hög kompetens, är engagerade och ansvarstagande. Vår organisation har mer än 30 års erfarenhet av mikrobiologisk kvalitetssäkring, riskbedömningar och produktionsstöd inom läkemedel, medical device och produktion. Detta gör att vi kan fungera som en expertpartner till er under utredningar, vilket underlättar en snabb och trygg frisläppning av er produkt. 

Flera av våra anställda är disputerade och har specialkompetens och erfarenhet inom områden som

 • medicinsk mikrobiologi
 • immunologi
 • molekylärbiologi 
 • farmakologi 
 • livsmedelstekonologi

Vi har utrustning för att heltäckande utföra mikrobiologiska analyser, tester och försök.  Vi har fina, ljusa och ändamålsenliga laboratorielokaler och ett renrum med renhetsklass A och B. Laboratoriet är lokaliserat i Uppsala Business Park.

Vi arbetar enligt cGMP  och utför analyser enligt Ph Eur, USP, ISO. Vi kan även utföra specialstudier eller specialanalyser enligt era egna önskemål. 

image

PharmaControl MQL AB grundades hösten 2007 och tog över befintligt mikrobiologiskt laboratorium i Uppsala Business Park. Laboratoriet byggdes 1985 av dåvarande Pharmacia som sedan togs över av Pfizer. Laboratoriet har under åren fått omfattande ombyggnationer och tillbyggnader.

I samband med att Pfizer beslutade att flytta verksamheten utomlands tog PharmaControl över delar av laboratoriet.

PharmaControl driver idag laboratoriet som ett kontraktslaboratorium i samma lokaler och till stor del med utrustning och personal som har sitt ursprung från Pfizers mikrobiologiska QC-laboratorium.

30 November 2017 förvärvades PharmaControl av Eurofins BioPharma Product Testing Sweden AB och ingår sedan dess i Eurofins BioPharma gruppen.

Organisation Sv 20161208

Ansvar

PharmaControl MQL AB (nedan kallat PharmaControl) ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada PharmaControl vållar kund genom fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag. Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse. Det omfattar ej indirekt skada (indirekt förlust) såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada.

PharmaControl ansvar omfattar ej skada som beror på kund såsom att denne lämnat felaktiga förutsättningar eller upplysningar eller utan godkännande av PharmaControl ändrat i av PharmaControl tillhandahållna resultat. PharmaControls sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till ett basbelopp.

Begränsningarna i PharmaControls skadeståndsskyldighet äger ej tillämpning vid personskada eller skada till följd av grov vårdslöshet av PharmaControl. Ansvaret skall då bedömas enligt lag. 

Rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom tre månader efter det att kund erhållit analysresultat.   Tiden från kundbeställning till analyssvar är beroende på begärd tjänst, omfattning och provets karaktär (för mer info, se under Tjänster). Provsättning sker normalt måndag-fredag fram till 14:00.

Mikrobiologiska analyser, svarstid till kund

PharmaControl analyserar prover alla vardagar i veckan. Laboratoriet börjar normalt analysera provet samma dag som det anländer, såtillvida att proverna anländer före 14:00. För prover som ankommer under sådan dag i veckan att avläsning sker en helgdag kommer utrapportering ske nästkommande vardag.

Expresstjänst utförs under normal arbetstid 08:30-16:45 och erbjuds till en tilläggskostnad.  Expressprover som anländer under dagtid prioriteras för analys samma dag, följt av avläsning och utrapportering snarast möjligt under normal veckoarbetstid.

Expresstjänst utanför normal arbetstid och under helger debiteras det normala listpriset plus en fast avgift per session. Expresservice ska begäras skriftligen via e-post eller på följesedeln.

Om prov ankommer till PharmaControl med ofullständigt ifylld analysblankett/följesedel förlängs analystiden med en arbetsdag.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är normalt 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens diskonto + 8 %. PharmaControl förbehåller sig rätt till kreditprövning.

Inspektion

Kund har rätt att efter begäran, och med rimligt varsel, inspektera PharmaControls lokaler, kvalitetssystem samt all analysdokumentation (inklusive rådata) gällande kunds prover en gång per år. Sådan inspektion genomförs under normal arbetstid eller på annan i förväg överenskommen tid. På samma villkor ska tredje part som inspekterar kund ha möjlighet att utföra inspektion. Exempel på sådan part är Läkemedelsverket.

Retur av prov

Om inget särskilt avtalats sparas prov tre veckor efter analysresultatets rapportering. Därefter destrueras överblivet prov. På begäran kan överblivet prov återsändas mot självkostnadspris.

Rådata

Rådata (original) arkiveras av PharmaControli minst 5 år om inte annat har överenskommits skriftligt. Efter 5år tillfrågas kunden om att ta hem dokumetationen. Om inte, sker destruktion under kontrollerade former.

Säkerhetsinformation

Det åligger kund att alltid förse PharmaControl med relevant information om den substans som ska analyseras. Av yttersta vikt är att cancerogena, frätande, giftiga eller på annat sätt hälsoskadliga substanser är tydligt och korrekt märkta. Säkerhetsdatablad som beskriver risker och skyddsåtgärder ska bifogas substansen eller vara PharmaControl tillhanda före mottagande.

Avsteg

Avsteg från detta kan förekomma och regleras i affärs och kvalitetsavtal mellan parterna.